شرکت توسعه الکتریک اشرفی 

نمایندگی رسمی شرکت صنعتی الکتریک  خراسان  ((افشارنژاد))

آخرین بروزرسانی 1401/04/07

               کابل زمینی آلومینیوم NA2XY 

                                     شرح کالا        قیمت (ریال)
     کابل XPLE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد          330,000
     کابل XPLE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد            510,000
     کابل XPLE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد           400,000
     کابل XPLE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد          530,000
     کابل XPLE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد           650,000
     کابل XPLE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد            810,000
     کابل XPLE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد         1,000,000
     کابل XPLE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد          1,290,000
     کابل XPLE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد           1,580,000
     کابل XPLE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد           2,020,000
     کابل XPLE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد          2,570,000
    کابل XPLE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد            690,000
    کابل XPLE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد            840,000
    کابل XPLE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد          1,010,000
    کابل XPLE آلومینیوم 25+70*3 خراسان افشارنژاد           1,390,000
    کابل XPLE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد           1,860,000
   کابل XPLE آلومینیوم 70+120*3 خراسان افشارنژاد          2,360,000
   کابل XPLE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد           2,810,000
    کابل XPLE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد          3,550,000
  کابل XPLE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد          4,560,000

برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

اسکرول