فرشته

فرشته
جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری
سرلوله ST-541161
دیواری ST-541162
سردری ST-541163
آویز ST-541164

اسکرول