قطر کابل های آلومینیومی

قطر کابل های آلومینیومی خراسان (افشارنژاد)

میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر

کابل زمینی آلومینیوم NA2XY

شرح کالا

mm

کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد
18/4
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد
21/02
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد
15/5
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد
17/5
کابلXLPE آلومینیوم 120*1 خراسان افشارنژاد
19/4
کابلXLPE آلومینیوم 150*1 خراسان افشارنژاد
21/4
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد
23/6
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد
26/5
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد
29/3
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد
32/9
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد
36/75
کابلXLPE آلومینیوم 16+25*3 خراسان افشارنژاد
24/1
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد
26/1
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد
26
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد
29
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد
33/8
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد
37/2
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد
40/4
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد
45/2
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد
51/4
 
اسکرول