قطر کابل های مسی

میانگین قطر خارجی سیم و کابل مسی برحسب میلیمتر

 سـیم افــشـان

کـابـل افــشـان

    کـابـل زمـیـنـی

کـابـل مـخـابـراتـی هـوایـی  

    1   2.46   35*3  28.20    300*1  31.250.6*2*2  5.10
    1.5   2.92   50*3  33.10  25+16*3  26.100.6*2*4  6.14
    2.5   3.57   70*3  37.80  35+16*3  28.900.6*2*6  6.98
     4   4.15 25+16*3

  26.70

  50+25*3  28.160.6*2*10  8.31
     6   4.71 35+16*3     29  70+35*3  30.704.5C -2V TV  6.24
    10   6.10 50+25*3  34.60  95+70*3  36.60

کـابـل افـشـان شـیـلـدار

    16   7.30 70+25*3  39.10 120+70*3  39.80
    25   9.20 95+50*3  45.30 150+70*3  49.80    1*2  7.35
    35  10.50120+70*3  48.90 185+95*3  47.90   1.5*1  8.30
    50  12.40   0.75*4   7.24240+120*3  52.90   2.5*2  9.60
    70  14.40     1*4   7.70    1.5*2  11.54    1*3  7.74
    95  16.70    1.5*4   9.04    2.5*2  12.30   1.5*3  8.72
   120  17.90    2.5*4  10.80      4*2  14.05   2.5*3  10.34
   150  20.10      4*4  12.80      6*2  15.05    1*4  8.35
   185  22.50      6*4  14.15     10*2  16.74   1.5*4  9.70
   240   25.40    10*4  17.70     16*2  19.80   2.5*4  11.44
   300  28.20    16*4  21.60    1.5*3    12    1*5  9.30

  کـابـل کـولـری

    25*4     28    2.5*3  12.90   1.5*5  10.74
    35*4  31.50      4*3  14.74

 کـابـل افـشـان دو روکـشـه

  1.5*4  12.75      1*5   ****      6*3  15.80
  1.5*5  13.60   1.5*5  10.01     10*3  17.50    16*1  10.10

  کـابـل افــشـان

   2.5*5  12.04     16*3  20.90    25*1    12
      4*5  14.02     25*3  24.31    35*1  13.20
0.75*2   6.28      6*5  15.71     35*3  27.01    50*1  15.20
   1*2   6.52     10*5  19.70    1.5*4  12.75    70*1  17.40
  1.5*2   7.44     16*5  23.71    2.5*4  13.70    95*1 19.90
  2.5*2   9.14     25*5  31.30      4*4  15.84   120*1 21.30
   4*2  10.90     35*5  34.70      6*4     18   150*1 23.50
   6*2  12.02

  کـابـل زمـیـنـی

     10*4  18.90   185*1 26.10
   10*2     15     16*4  22.71   240*1 29.20
   16*2  17.80    16*1  9.84     25*4  26.60   300*1  32.20
0.75*3   6.63    25*1  11.50     1.5*5  13.60
کابل هـالـوژن فری
   1*3   6.89    35*1   12.61     2.5*5  14.65
  1.5*3   8.10    50*1  14.50      4*5

  17.10

   1.5*2  8.30
  2.5*3   9.90    70*1  16.35      6*5  18.35   1.5*3  8.74
   4*3     11.50    95*1  18.67     10*5  20.50   1.5*2         میکا  ****
   6*3     12.93   120*1  20.54     16*5  24.60

 کـابـل شـبـکـه

  10*3     15.90   150*1  22.55     25*5  29.30CAT6 UTP  ****
  16*3           19.90   185*1  20.06     35*5  32.90CAT6 SFTP  ****
  25*3 25.40   240*1  28.20 CAT6 SFTP . LSZH  ****

 

اسکرول