وزن کابل های آلومینیومی

جدول وزن کابل های آلومینیومی

 

وزن کابل ها برحسب کیلوگرم بر هر کیلومتر

کابل زمینی آلومینیوم NA2XY

شرح کالا

kg/km

کابلXLPE آلومینیوم 16*2 خراسان افشارنژاد
442
کابلXLPE آلومینیوم 16*4 خراسان افشارنژاد
560
کابلXLPE آلومینیوم 70*1 خراسان افشارنژاد
311
کابلXLPE آلومینیوم 95*1 خراسان افشارنژاد
405
کابلXLPE آلومینیوم 150*1خراسان افشارنژاد
605
کابلXLPE آلومینیوم 185*1 خراسان افشارنژاد
737
کابلXLPE آلومینیوم 240*1 خراسان افشارنژاد
939
کابلXLPE آلومینیوم 300*1 خراسان افشارنژاد
1,150
کابلXLPE آلومینیوم 400*1 خراسان افشارنژاد
1,455
کابلXLPE آلومینیوم 500*1 خراسان افشارنژاد
1,835
کابلXLPEآلومینیوم16+25*3خراسان افشارنژاد
719
کابلXLPE آلومینیوم 16+35*3 خراسان افشارنژاد
860
کابلXLPE آلومینیوم 25+50*3 خراسان افشارنژاد
739
کابلXLPE آلومینیوم 35+70*3 خراسان افشارنژاد
1,063
کابلXLPE آلومینیوم 50+95*3 خراسان افشارنژاد
1,403
کابلXLPE آلومینیوم 120+70*3 خراسان افشارنژاد
1,762
کابلXLPE آلومینیوم 70+150*3 خراسان افشارنژاد
2,100
کابلXLPE آلومینیوم 95+185*3 خراسان افشارنژاد
2,626
کابلXLPE آلومینیوم 120+240*3 خراسان افشارنژاد
3,332
اسکرول