وزن کابل های مسی

وزن کابل های مسی خراسان (افشارنژاد)

بر حسب کیلوگرم بر هر کیلو متر

 سـیم افــشـان

کـابـل افــشـان

    کـابـل زمـیـنـی

کـابـل مـخـابـراتـی هـوایـی  

    1  13.60   35*3   1681    300*1  32250.6*2*2    31
   1.5  19.30   50*3   2350  25+16*3  14460.6*2*4    52
   2.5   3.35   70*3   3138  35+16*3  17920.6*2*6    70
    4  44.60 25+16*3

   1390

  50+25*3  19920.6*2*10   103
    6  62.80 35+16*3   1741  70+35*3  26964.5C -2V TV    45
   10 112.40 50+25*3   2595  95+70*3  3690

کـابـل افـشـان شـیـلـدار

   16 167.50 70+25*3   3464 120+70*3  4668
   25 253.70 95+50*3   4610 150+70*3  5542    1*2    70
   35 347.50120+70*3   5635 185+95*3  6998   1.5*1    85
   50 494.60  0.75*4    80240+120*3  8995   2.5*2   117
   70    685    1*4    96    1.5*2    190    1*3    85
   95    913   1.5*4   133    2.5*2    229   1.5*3   108
  120   1125   2.5*4   197      4*2    311   2.5*3   157
  1501408.40   4*4   287      6*2    378    1*4   105
  185   1718   6*4   379     10*2    505   1.5*4   139
  240    2253   10*4   643     16*2    721   2.5*4   198
  300   2811   16*4   968    1.5*3    214    1*5   131

  کـابـل کـولـری

   25*4   1580    2.5*3    262   1.5*5   173
   35*4   2119      4*3    362

 کـابـل افـشـان دو روکـشـه

1.5*4   245    1*5   ****      6*3    444
1.5*5   283   1.5*5    165     10*3    599    16*1   227

  کـابـل افــشـان

   2.5*5    246     16*3    894    25*1   326
     4*5    350     25*3   1245    35*1   428
0.75*2    57     6*5    472     35*3   1645    50*1   589
1*2    65    10*5    800    1.5*4    245    70*1   800
1.5*2    85    16*5   1188    2.5*4    305    95*1  1055
2.5*2   131    25*5   1978      4*4    425   120*1  1286
4*2   190    35*5   2603      6*4    532   150*1  1585
6*2   247

     کـابـل زمـیـنـی

     10*4    728   185*1  1928
10*2   405     16*4   1065   240*1  2510
16*2   593    16*1   225     25*4   1545   300*1  3110
0.75*3    67    25*1   325     1.5*5    283
  کـابـل هـالـوژن فری
1*3    77    35*1    422     2.5*5    353
1.5*3   105    50*1   577      4*5

   503

   1.5*2    79
2.5*3    162    70*1    788      6*5   633   1.5*3   105
4*3    230    95*1   1060     10*5   876   1.5*2         میکا  ****
6*3    308   120*1   1322     16*5   1284

      کـابـل شـبـکـه

10*3    506   150*1   1615     25*5   1904CAT6 UTP  ****
16*3    754   185*1   2015     35*5   2524CAT6 SFTP  ****
25*3   1289   240*1  2571 CAT6 SFTP . LSZH  ****

 

اسکرول